Regionalni delavnici v Kranju in Velenju

Regionalna delavnica v Velenju, 8. 11. 2017 Regionalna delavnica v Kranju, 23. 1. 2018

Regionalna delavnica v Velenju, 8. november 2017

V uvodnem delu regionalne delavnice »Sodelovanje občanov z uporabo interneta« je dr. Stanko Blatnik z Inštituta za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij izvedel predavanje z naslovom »Tehnologija in demokracija« (pdf). Predavanje je predstavilo vpliv tehnološkega razvoja na družbeni razvoj in posledični pojav družbe različnih hitrosti. Politični del družbe je v veliki meri še vedno na stopnji klasične mehanske industrije, ki razume državljane kot volilni stroj. Predavanje se je zaključilo s tezo, da so socialne inovacije ključnega pomena za nadaljnji razvoj demokracije (udeleženci delavnice so v ta namen preizkusili alternativni model glasovanja na izmišljenih predsedniških volitvah).

Predavanju je sledila predstavitev rezultatov ankete o uporabi interneta za sodelovanje občanov pri odločanju na lokalni ravni v Savinjski regiji (pdf). Rezultati so pokazali, da večina anketirancev dostopa do informacij in dokumentov na spletni strani občine, precej manj pa jih uporablja internet za posredovanje vprašanj predstavnikom občine, sporočanje pobud občini, podajanje pripomb na predpise ali podpisovanje peticij o lokalni problematiki. Anketiranci se v veliki meri strinjajo, da ima internet pomembno vlogo pri krepitvi sodelovanja občanov pri določanju, vendar pa je v praksi s tem povezanih precej ovir. Najpogostejša razloga, zaradi katerih občani ne sodelujejo pri odločanju prek interneta, sta neupoštevanje sodelovanja, zaradi katerega posledično ni sprememb in pomanjkanje možnosti za sodelovanje, ker občina ne sprašuje občanov za mnenje.

Uvodnemu delu delavnice je sledila razprava o dodatnih razlogih za neuporabo obstoječih možnosti e-participacije na lokalni ravni, katero je povezoval mag. Simon Delakorda z Inštituta za elektronsko participacijo. Udeleženci delavnice so pri tem izpostavili slabo informiranost občanov, uporabniško neprijaznost spletnih strani, neodzivnost občine in pomanjkanje konkretnih učinkov sodelovanja prek interneta. Posebej so opozorili na pomen informiranja občanov o možnostih e-sodelovanja kot so personalizacija obveščanja občanov s strani občine, kratke in zgoščene informacije ter možnost takojšnjega odziva občanov. Na koncu so udeleženci delavnice izpostavili še potrebo po spletni strani za pregled civilnih pobud (v anketi sta bila izpostavljena še spletni semafor uspešnosti izvajanja občinskih projektov in spletni vprašalnik za ugotavljanje mnenja občanov)in enotnem lokalnem spletnem mestu za različna orodja e-participacije po načelu manj orodij, ki pa so enostavna za uporabo in neposredno prispevajo k boljši kakovosti življenja na lokalni ravni.

Regionalna delavnica v Velenju je bila organizirana v okviru projekta »Popularizacija digitalne demokracije v Kranju in Velenju«, katerega podpira Veleposlaništvo Združenih držav Amerike v Sloveniji.


Regionalna delavnica v Kranju, 23. januar 2018

V prvem delu delavnice so bili predstavljeni rezultati spletne ankete o uporabi interneta pri sodelovanju občanov v lokalnih skupnostih na Gorenjskem ter praktični vidiki e-sodelovanja občanov (projekt Pametni glas NVO – Regionalno stičišče NVO Osrednje Slovenije in prispevek NVO k večji uporabi javnih e-storitev – Zavod UP).

V drugem delu je sledila moderirana razprava o izkušnjah, potrebah in pričakovanjih glede e-sodelovanja ter iskanje rešitev za izboljšanje odzivnosti na sodelovanje občanov. Udeleženci delavnice so pri izpostavili naslednje vidike:

Razlogi za nesodelovanje v javnih zadevah prek interneta:

 • ljudje se ne upajo izpostavljati, ker lahko imajo kasneje težave, ko hočejo na občini urediti kakšno svojo zadevo;
 • v majhnih občinah ljudje ne sodelujejo prek e-orodij ampak prek političnih strank;
 • veliko stvari na lokalni ravni se da urediti brez e-orodij prek civilnih iniciativ in nevladnih organizacij na mikro območju;
 • problem nerealnih informacij in nezaupanja v občinske institucije (npr. občina lahko objavi na internetu karkoli);
 • osebne povezave pri izvajanju občinskih IKT projektov, zaradi katerih ni bistvenega napredka (ni interesa, orodja niso uporabniku prijazna);
 • ni zahtev občanov po efektivni preglednosti in odzivnosti občine.

Orodja za e-sodelovanje, katera manjkajo na Gorenjskem:

 • aplikacija za strateško načrtovanje razvojnih projektov in semafor učinkovitosti izvajanja teh projektov s strani občin;
 • v obstoječih e-orodjih omogočiti zbiranje podpore objavljenim predlogom in pobudam občanov in zagotoviti preglednost objavljanja in obvezno obravnavo s strani občine;
 • e-peticije za spodbujanje civilnih iniciative na lokalni ravni.

Družbeni in kulturni pogoji za e-sodelovanje na lokalni ravni:

 • pomembno je, da župani prepoznajo e-sodelovanje občanov kot način dela (poudarjanje dobrih primerov  – npr. Kočevje);
 • občinska uprava mora biti ozaveščena o e-sodelovanju;
 • kultura sodelovanja in aktivni občani;
 • da imajo ljudje občutek, da so uslišani, da imajo argumenti neko težo;
 • nagrajevanje e-sodelovanja.
 • ustrezna zakonodaja, ki umešča e-participacijo v odločanje na lokalni ravni.

Predlogi:

 • javno ocenjevanje dela županov in občinskih uradnikov (podobno kot sistem TripAdvisor);
 • uporaba e-sodelovanja, ko je potrebno zbrati mnenja ljudi v večjem obsegu (npr. prometna strategija);
 • krepitev NVO sektorja, da bo močnejši pri doseganju kritične mase občanov in učinkovitejši pri izvajanju pritiska.

Regionalna delavnica v Kranju je bila organizirana v okviru projekta »Popularizacija digitalne demokracije v Kranju in Velenju«, katerega podpira Veleposlaništvo Združenih držav Amerike v Sloveniji.