Aktivnosti za dosego projektnih ciljev

1) Izvedba priložnostne terenske raziskave o uporabi interneta za sodelovanje prebivalcev pri odločanju v občinah. Cilj raziskave je ugotoviti stališča občanov do vloge interneta pri krepitvi demokracije v lokalnih skupnostih, obseg uporabe obstoječih oblik e-sodelovanja, verjetnost uporabe novih načinov in razloge za nesodelovanje pri odločanju. Uporabljeni metodi terenske raziskave sta spletni vprašalnik in regionalni delavnici v Kranju in Velenju. Primarna ciljna skupina raziskave so občani v gorenjski in savinjski regiji. Spletni vprašalnik je bil izveden v okviru evropskega tedna lokalne demokracije.

2) Organizacija nacionalnega posveta v Državnem svetu republike Slovenije z naslovom “E-sodelovanje prebivalcev pri odločanju v slovenskih občinah – priložnosti in izzivi lokalne digitalne demokracije“. Cilj posveta, ki bo potekal 10. novembra 2017, bo razpravljati o aktualnih izzivih e-sodelovanja prebivalcev na lokalni ravni, izpostaviti praktične in idejne primere uporabe interneta za krepitev demokracije v občinah, predstaviti rezultate terenske raziskave ter oblikovati vsebinske nastavke za priporočila slovenskim občinam. Na posvetu bo z osrednjim predavanjem sodeloval mednarodno priznani strokovnjak za digitalno participacijo g. Steven Clift.

3) Ozaveščanje, zagovorništvo in vzpostavljanje partnerstev z župani, občinskimi svetniki in uradniki za uporabi interneta v podporo demokratični participaciji. Cilj ozaveščanja je predstaviti odločevalcem v gorenjski in savinjski regiji priporočila občinam za uporabo digitalnih tehnologij pri spodbujanju vključevanja občanov v odločanje, izvedbeni načrt za digitalno orodje v podporo lokalni demokraciji ter vzpostaviti lokalne pobude za digitalno demokracijo.